Scenario za čas/situacije za učenje

ZADATAK: SMISLITE SCENARIO ZA ČAS

Uputstvo: Na osnovu situacija za učenje smisli scenario za čas, a prema predviđenom algoritmu, odnosno procedurama koje se primenjuju u postupku otvaranja tekućih računa pravnih lica.  U radu ćeš koristiti PEXIM – ov program. Razmišljaj o dijalogu između predviđenih strana, dokumentaciji, postupku, postavi sve to na „pozornicu“ virtuelne banke  kako bi sve asociralo na poslovni proces realne banke. Nikako nemoj zaboraviti na pravila ophođenja prema klijentima.

MODUL: DINARSKI POSLOVI SA PRAVNIM LICIMA 

SITUACIJA 1:

Zaposlen si u banci na poslovima bankarskog službenika. Klijent Petar Petrović dolazi danas u banku i podnosi dokumentaciju za otvaranje tekućeg računa za svoju agenciju “EUMODA“, telefon 018/212105, e-mail eumoda@gmail.com, opština Pantelej. Neposredno po otvaranju tekućeg računa vlasnik daje nalog za uplatu 30.000 dinara na ime dnevnog pazara.

Tvoj zadatak je da postupiš u skladu sa zahtevima klijenta.

Vlasnik agencije podnosi zahtev za promenu pretežne delatnosti u advokatske poslove, na ime materijalnih troškova podiže sa tekućeg računa 10.000 dinara i za potrebe blagajne isplaćuje 8.000 dinara.

Radi plaćanja dospelih obaveza vlasnik uplaćuje pozajmicu za likvidnost od 5.000 dinara i izvršava plaćanje dospelih faktura broj 82/09 u iznosu od 2.500 dinara i 83/02 u iznosu od 1.865 dinara.


SITUACIJA 2:

Zastupnik pravnog lica “ DERACO” D.O.O. iz  Niša Janko Janković je došao u banku sa potrebnom dokumentacijom da otvori tekući račun. On se izjašnjava da će samostalno i neograničeno raspolagati sredstvima po tekućem računu, a izvod će preuzimati na šalteru banke. Sprovesti predviđenu proceduru za otvatanje tekućeg računa preduzeća. On uplaćuje dnevni pazar od 360.000 dinara nakon otvaranja računa.

Zastupnik je nakon nekoliko dana odlučio da njegova supruga takođe može raspolagati sredstvima na tekućem računu do iznosa od 300.000 dinara. Postupiti po nalogu klijenta.


SITUACIJA 3:

Preduzeće „DENIKS“ D.O.O. iz Niša danas otvara tekući račun za svoje preduzeće.  Darko Đorđević kao vlasnik preduzeća  je pored sebe ovlastio i svog šefa računovodstva Snežanu Janković za raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa. Sprovedi potrebnu proceduru otvaranja tekućeg računa.

Neposredno po otvaranju računa vlasnik uplaćuje pazar u iznosu od 27.400 dinara. Preduzeće nema dovoljno sredstava na tekućem računu, a danas ističe rok za plaćanje sirovina, pa vlasnik preduzeća uplaćuje pozajmicu za likvidnost u iznosu od 100.000 dinara. Odmah po uplati sredstava, a po nalogu vlasnika izvršiti  plaćanja dospelih faktura broj 56 u iznosu od 7.200 dinara i fakture broj 67 u iznosu od 44.500 dinara preduzeći MAGNIK.  Takodje preduzeće plaća i račun za utrošenu električnu energiju u iznosu od 11.200 dinara.

Nezadovoljna svojom platom, Snezana Janković daje otkaz što uslovljava ukidanje ovlašćenja za raspolaganje sredstvima sa tekućeg računa preduzeća.

Tvoj zahtev je da postupiš po nalogu klijenta.

ZADATAK: Smisli scenario za čas.


 

MODUL: KREDITI FIZIČKIM LICIMA

SITUACIJA 1:

Zaposlen si u banci u sektoru platnog prometa. Klijent Svetlana Ćirić ima otvoren  tekući tačun u našoj banci.

Klijent je podneo potrebnu dokumentaciju i danas aplicira za kredit u iznosu od 100.000 dinara.

ZADATAK:

Istraži ponude bankarskog sektora vezane za odobravanje kredita fizičkim licima i izaberi ponudu koja je po tebi najpovoljnija za klijenta. Smisli scenario za čas tako što ćeš smisliti sednicu Kreditnog odbora banke na kojoj će se analizirati ispunjenost uslova klijenta za dobijanje kredita u navedenom iznosu. Ti si član tog odbora, i od ishoda te analize zavisi da li će Svetlana dobiti kredit. Obavi preliminarni razgovor sa klijentom u svojstvu bankarskog službenika gde ćeš klijentu objasniti šta je sve neophodno za apliciranje za kredit i konačan razgovor kada ćeš objasniti klijentu da li je Kreditni odbor doneo pozitivnu odluku.

Sprovedi potrebnu proceduru po ovom algoritmu po smišljenom scenariu za čas.


SITUACIJA  2:

Nezadovoljan kvalitetom konkurentske banke Sava Kostić dolazi u našu banku sa namerom da otvori tekući račun. Podnosi svu potrebnu dokumentaciju, a tvoj zadatak je da proveriš ispravnost iste i pristupiš otvaranju tekućeg računa. Istovremeno uplaćuje 25.000 na tekući račun. Takođe ovlašćuje suprugu Ivanu Kostić da može raspolagati sredstvima na računu. Za potrebe kupovine nameštaja on podnosi zahtev za kredit. Zainteresovan je za kredit u iznosu od 120.000 dinara sa rokom vraćanja od 12 meseci. Prema poslovnoj politici banke nominalna kamatna stopa za ovu vrstu kredita je 11% na godišnjem nivou, a naknada 2%. Sredstva obezbeđenja su menica i administrativna zabrana .

ZADATAK: Proveri zaduženost klijenta preko Kreditnog biroa. Zakaži kao menadžer banke sednicu Kreditnog odbora gde će se doneti odluka o odobravanju kredita ovom klijentu. Smisli scenario za čas na kome ćemo kao nastavnu metodu koristiti igru uloga.


SITUACIJA 3:

Novi klijent banke Marija Ristić dolazi u našu banku sa namerom da otvori tekući račun. Sprovedi potrebnu proceduru. Klijent uplaćuje 30.000 na tekući račun.

Politika banke je da odobrava limit u visini mesečnih primanja na godinu dana. Klijent podnosi zahtev za dozvoljeni minus. Sprovedi potrebnu proceduru.

Prilikom otvaranja računa informišeš  klijenta o kreditnim proizvodima Global banke Niš. Stranka odlučuje da podnese zahtev za kredit  u iznosu od 1.000 evra sa 20% depozita.

ZADATAK:

Kao menadžer banke zakaži sednicu Kredoitnog odbora i zajedno sa kolegama donesi odluku o odobravanju ili neodobravanju kredita sa deviznim depozitom i valutnom klauzulom. Smisli scenario za ovaj čas.


SITUACIJE ZA UČENJE
MODUL: BLAGAJNA I TREZOR

1. Radiš u sektoru stanovništva u banci. Menadžer banke je odredio tebe i tvog kolegu da preuzmete novac od ekspoziture Narodne banke Srbije. Krećeš da izvršiš zadatak. Šta moraš imati od dokumentacije u ovoj situaciji i koji su podaci ovde bitni?

2. Stigle su upakovane novčanice. Objasni šta proveravaš u ovoj situaciji.

3. Na šalteru banke je klijent koji vrši uplatu utrošene električne energije. Konstatuješ prilikom brojanja da je klijent dao manje novca od vrednosti napisane na dokumentu. Objasni kako ćeš postupiti.

4. Nestla je struja u banci. Na koji način ćeš obraditi podatke u ovoj situaciji, šta ćeš uraiti?

5. Sa svojim kolegom preuzimaš gotov novac od ekspoziture Narodne banke Srbije. Objasni postupak koji mora biti ispoštovan u ovoj situaciji.

6. Došao je kraj radnog vremena u banci. Objasni šta ćeš uraditi sa bankarskim pečatom.

7. Klijent je doneo pohabanu novčanicu na šalter banke. Objasni kako ćeš proveriti stepen oštećenja i šta ćeš reći klijentu.

8. U stanju gotovog novca si uočio primerak novčanice za koju sumnjaš da je falsifikat. Kako ćeš odreagovati u ovoj situaciji?

9. Jedan od saključara trajno napušta tu dužnost u našoj banci. Šta ćeš uraditi kao odgovorno lice banke. Objasni.

10. Danas treba da se obavi primopredaja ključeva. Na šta ćeš posebno obratiti pažnju u ovoj situaciji?


MODUL: DINARSKI POSLOVI SA PRAVNIM LICIMA 

1. Zastupnik preduzeća SPEED, Petar Jović je došao u banku i doneo potvrdu o izvršenoj registraciji i rešenje iz Agencije za privredne registre. On želi da otvori tekući račun. Dajte objašnjenje klijentu šta mu još nedostaje od dokumentacije, šta još treba da donese, a šta će dobiti u banci.

2. Ovlašćeno lice preduzeća LIPA, Zoran Marković dolazi u banku i podnosi nalog za isplatu na iznos od 67.000 dinara. Objasni šta ćeš sve kontrolisati na nalogu pre nego što sprovedeš transakciju?

3. Na kartonu deponivanih potpisa preduzeća KALČA dolazi do promene ovlašćenog lica. To lice je evidentirano na KDP-u na strani broj 2. Šta ćeš uraditi u ovoj situaciji?

4. IMPEX D.O.O. želi da plati nalogom za prenos obavezu prema ugostiteljskoj radnji INTERNACIONAL, ali nema dovoljno sredstava na računu. Šta se dešava sa ovim nalogom klijenta?

5. Vaš komšija ima perionicu automobila koja je iz odredjenih razloga zapala u nelikvidnost. On dolazi kod tebe u banku sa željom da reši ovaj problem. Posavetuj ga.

6. Ovlašćeno lice preduzeća HOME CENTAR dolazi u banku i donosi nalog za uplatu sa šifrom plaćanja 265 i pazar u iznosu od 102.000 dinara. Odreaguj!

7. Danas je u banku došao zastupnik preduzeća SPEED i rekao da je nezadovoljan uslugama banke i želi da ugasi tekući račun svog preduzeća. Na računu ima 28.562 dinara. Klijent je izjvio da želi da otvori račun u drugoj banci. Objasni klijentu koje dve mogućnosti postoje u vezi preostalog novca na tekućem računu.

8. Kroz aplikaciju si proknjižio nalog za uplatu od 34.528 dinara koji ti je klijent doneo, vratio kopiju, a original zadržao za sebe. Objasni da li si dobro postupio u ovoj situaciji i šta ćeš uraditi.

9. Zastupnik preduzeća AMAN dolazi u banku i donosi menicu, menično pismo i nalog za prenos. Menica je dospela nedelju dana ranije. Šta ćeš uraditi?

10. Preduzeće DILL ima otvoren račun u Global banci a. d. Zastupnik preduzeća dolazi u banku i podnosi na naplatu menicu preduzeća REPLAY, menično pismo i nalog za prenos.

Preduzeće REPLAY ima otvoren tekući račun u Societe Generale banci. Šta ćeš uraditi? Daj objašnjenje klijentu.

11. Klijent podnosi menicu koju kotrolišeš i uočavaš da je pogrešno tj. neispravno popunjena. Šta ćeš uraditi?

12. Klijent donosi na naplatu menicu preduzeća HRONO koje je u medjuvremenu objavilo da je u procesu likvidacije. Šta ćeš reći klijentu?

13. Preduzeće NIŠEKSPRES a.d. ustupa svoja potraživanja prema preduzeću TIGAR novom preduzeću AERODROM-TURS. Nakon sklapanja ugovora izmedju NIŠEKSPRESA i AERODROM-TURSA preduzeće TIGAR donosi banci nalog za prenos. Da li ćeš sprovesti transakciju? Objasni o kom pravnom poslu je reč.


MODUL: KREDITI FIZIČKIM LICIMA

1. Klijent Verica Vasić danas dolazi u banku i podnosi zahtev za gotovinski kredit u iznosu od 100.000 dinara na rok od 12 meseci. Njena mesečna primanja su 60.000 dinara i opterećena su sa 10.000 dinara mesečno. Da li ćeš ovom klijentu odobriti kredit? Obrazloži.

2. Dana 05. 01. 2016. godine dospela je na izmirenje peta rata kredita u iznosu od 5.670 dinara. Toga dana je klijent Milan Radivojević imao na svom računu samo 4.500 dinara i do kraja dana nije došaao u banku da uplati iznos koji nedostaje. Kako ćeš postupiti u ovakvoj situaciji?

3. Poslovnom politikom banke je odlučeno da se efektivna kamatna stopa na gotovinske kredite poveća sa 11,5% na 13,45%. Koji je tvoj zadatak kao bankarskog službenika u ovoj situaciji?

4. Klijent banke Saša Predić je došao u banku i nakon nekoliko razgovora odlučio da uzme kredit za refinansiranje obaveza prema drugoj banci. Vi ste ga tom prilikom upoznali sa visinom nominalne kamatne stope. Da li ste pravilno postupili u ovoj situaciji? Dajte objašnjenje.

5. Dana 10. 11.2016. godine klijent banke Dušan Marković želi da izvrši prevremenu otplatu kredita čija poslednja rata po planu otplate dospeva 13. 03. 2017. godine. Da li je njegov zahtev moguće ispuniti i kako se banka štiti u ovoj situaciji. Objasni klijentu koje su njegove obaveze.

6. Željko Savić je po izveštaju Kreditnog biroa jemac za kredit od 200.000 dinara koji je odobren na period od 12 meseci. Njegova primanja su 56.000 mesečno. Klijent pita da li može biti jemac za još jedan kredit u iznosu od 300.000 dinara sa rokom otplate od 6 meseci. Daj odgovor klijentu i obrazloži ga.

7. Klijent Sanja Miletić želi da podigne kredit u iznosu od 200.000 dinara, ali nema sredstava za uplatu depozita od 20%. Da li ćete ovom klijentu odobriti kredit? Dajte klijentu objašnjenje.

8. Klijentu koji ima otvoren tekući račun u našoj banci je odobren kredit. On se interesuje na koji način može da izmiruje svoje obaveze po osnovu ovog kredita. Šta ćeš mu reći?

9. U banku danas dolazi klijent Milica Ristić i interesuje se za stambeni kredit. Na osnovu izveštaja Kreditnog biroa i na osnovu već postojeće zaduženosti ovog klijenta vidite da bi anuitet kredita iznosio 45% mesečnih primanja ovog klijenta. Da li ćete ovaj zahtev uputiti na analizu Kreditnom odboru banke? Objasnite.

10. Klijent Peter Vuković ima 50 godina i želi da uzme stambeni kredit sa rokom otplate od 25 godina. Dajte objašnjenje klijentu da li će banka odobriti ovaj kredit.

11. Lice koje nije klijent naše banke želi da dobije gotovinski kredit sa valutnom klauzulom i deviznim depozitom u našoj banci. Njegova mesečna primanja su 47.000 dinara. On želi da zna da li je to uopšte moguće i ukoliko jeste šta mu je sve od dokumentacije potrebno. Dajte objašnjenje ovom potencijalnom klijentu.


MODUL: KREDITI PRAVNIM LICIMA

1. Pravnom licu Mona d. o.o. odobren je 31. 03.2014. godine gotovinski kredit u iznosu od 2.500.000 dinara na 24 meseca sa grejs periodom od 12 meseci sa efektivnom kamatnom stopom od 7% na godišnjem nivou, uz naknadu od 1%. Kredit je vezan za euribor koji se uskladjuje na 6 meseci, a period rate je 3 meseca, uz menicu i hipoteku kao sredstva obezbedjenja kredita. Uradi anuitetni plan za ovaj kredit na koordinatnoj osi ( dužinu grejs perioda, datum prve rate, kao i datume svih ostalih rata ). Objasni dinamiku otplate kredita klijentu koji je danas po pozivu banke došao u našu ekspozituru i koji smatra da još uvek nema obavezu otpočinjanja izmirenja prve rate kredita. Danas je 26. 04. 2014. godine. Odštampaj plan otplate kredita. Obrazloži šta ćeš reci klijentu.

2. Zastupnik preduzeća Iskra dolazi u banku i želi da prevremeno likvidira kredit. Nakon utvrdjivanja identiteta zastupnika i provere celokupne dokumentacije pristupili ste likvidaciji kredita. Zastupnik preduzeća želi da mu odštampate karticu komitenta nakon likvidacije, ali kada ste otvorili karticu videli ste da je ona prazna. Šta ćeš uraditi u ovoj situaciji?

3. Zastupnik preduzeća Svetlost traži od tebe objašnjenje u vezi negativnog finansijskog gepa jer je njegov zahtev za kredit odbijen. On je aplicirao za dugoročni kredit. Daj objašnjenje klijentu.

4. Upravo si odobrio kredit klijentu koji je pravno lice sa iznosom od 450.000 dinara na rok od 24 meseca. Kompletiraj dosije klijenta.

5. Zastupnik preduzeća SIM –IMPEKS podnosi zahtev za kredit u iznosu od 3.500.000 dinara na rok od 15 godina. Daj savet klijentu za koju namenu je ovaj kredit najpogodniji.

6. Klijentu nije jasno zašto je njegov kredit vezan za euribor. Daj mu objašnjenje.

7. Zastupnik preduzeća PLAVI ČUPERAK dolazi u banku i podnosi zahtev za dinarski gotovinski kredit. Podneo je svu potrebnu dokumentaciju kao i finanijske izveštaje ( komparativne bilanse stanja i uspeha, kao I završni račun za prethodnu godinu). Kreditni analitičari banke su kreditnom analizom ustanovili da je KOK=6, KOZ=8, KOD=9. Izračunaj prosečno vreme angažovanja kupaca, zaliha i dobavljača ako je broj dana u godini 360. Izračunaj prosečnu dužinu gotovinskog ciklusa i koeficijenta obrta gotovine. Da li će ovom preduzeću biti odobren kredit ako se prema poslovnoj politici banke pozitivna odluka donosi samo ako je KOG veći od 5? Obrazloži svoje mišljenje..

8. Analiziraš klijentu ugovor o kreditu. Šta sve on sadrži i objasni šta ćeš reći klijentu – na šta Vlasnik preduzeća treba da obrati pažnju.

9. Vlasnik preduzeća LAGUNA dolazi u banku sa željom da pre vremena otplati poslednje 4 rate svog kredita. Ti mu to ne savetuješ. Daj objašnjenje klijentu.

10. Klijentu je potreban kredit za adaptaciju trgovinske radnje, ali on kaže da neće biti u mogućnosti da kredit otplaćuje prvih 6 meseci. Šta mu predlažeš u ovoj situaciji?

11. Pristupom sajtu Agencije za privredne registre Srbije došli ste do saznanja da je preduzeću JASMIN A. D. Koje je apliciralo ya dugoro;an kredit od 200.000 dinara račun isključen iz platnog prometa i da je trenutno u blokadi. Zastupnik tog preduzeća medjutim podnosi zahtev za kredit. Šta ćete uraditi u tom slučaju? Dajte objačnjenje klijentu.

12. U našu ekspozituru je došao klijent koji ima advokatsku kancelariju. Želi da otvor tekući račun u našoj banci i aplicira za kredit. Daj objašnjenje klijentu u vezi njegovog zahteva.

13. Preduzeće LIRA želi da kupi poslovni prostor i za tu namenu uzme kredit u našoj banci. Tom prilikom on stavlja pod hipoteku svoj stari poslovni objekat koji se nalazi u njegovom vlasništvu. Kao jedno od sredstava obezbedjenja kredita je i naznačena hipoteka. Objasni klijentu koji dokumenat treba da donese u banku kao dokaz o vlasništvu nad nekretninom i gde će pribaviti ovaj dokumenat. Koja je ročnost važenja ovog dokumenta? Daj detaljno objašnjenje klijentu.


MODUL: POSLOVI SA HARTIJAMA OD VREDNOSTI

1. Klijent Dušan Popović je na namenskom računu za kupovinu hartija od vrednosti u našoj banci imao 100.000 dinara. Dao je 2 naloga brokeru za kupovinu akcija. Prvi nalog je glasio na 65.000 dinara, a drugi na 20.000 dinara. Nakon realizovanih naloga broker ga obaveštava da su nalozi realizovani i da su kupljene akcije preduzeća BAMBI A.D. Klijent dolazi u našu banku sa namerom da podigne preostali iznos novca sa namenskog računa. Šta ćeš reći klijentu?

2. U sektor za trgovinu hartijama od vrednosti naše banke su došla tri klijenta. Prvi klijent je dao nalog za prodaju akcija u 10,02 h, rdugi u 10,10 h, a treći u 10,11 h. Čiji ćeš nalog prvi realizovati. Objasni.

3. Klijent Mihajlo Potić je dao nalog za prodaju akcija u 10,38 h, a klijent Anastasija Tasić u 12,02 h. Objasni klijentima kada će njihiovi nalozi biti prosledjeni berzi.

4. Klijent Marko Marković izdaje nalog za kupovinu akcija PIONIR-a iz Subotice koji važi 3 meseca i ističe 20. avgusta 2015. godine. On dolazi u banku 28. jula sa namerom da mu se izda oslobadjajuća potvrda i saznaje da akcije još uvek nisu kupljene. Šta ćeš mu tom prilikom reći?

5. Klijent Nikola Mitić dolazi u banku sa namerom da zaključi ugovor o kupovini HOV. Objasni klijentu proceduru i šta od dokumentacije mora da ima da bi ostvario svoj zahtev.

6. Napravio si grešku kod popunjavanja internog naloga za prodaju harija od vrednosti jer si primetio da je popunjen na isti način kao i interni nalog za kupovinu hartija od vrednosti. Šta ćeš uraditi u ovoj situaciji?

7. Klijent koji ima otvoren namenski račun za kupovinu akcija i ugovor sa brokerom uspeo je da kupi akcije željenog preduzeća. Nakon odredjenog vremena dolazi u banku i uplaćuje još 300.000 dinara za kupovinu akcija. Šta ćeš kao bankarski službenik uraditi u ovoj situaciji?

8. Klijent Petar Paunović je odlučio da sredstva od prodaje HOV iskoristi za kupovinu novih HOV. Objasnite postupak prenosa kroz aplikaciju i navedite neophodnu dokumentaciju.

9. Lice Đorđe Rakić, vlasnik preduzeća Y kafe dolazi u banku sa zaključenim ugovorom sa odabranom brokerskom kućom. Šta je tvoj zadatak kao bankarskog službenika ako ovaj klijent želi da proda 50% akcija. Daj objašnjenje klijentu.

10. Klijent Sandra Kostić na svom namenskom računu za kupovinu akcija ima novčanih sredstava u iznosu od 250.000 dinara i želi da kupi akcije u istoj vrednosti. Da li je ovo moguće? Daj objašnjenje klijentu.