Prezentacije/Video

Prva godina:
Paritet i devizni kurs
Druga godina:
Profit, akumulacija i obrt kapitala
Pojam obrta i kruznog kretanja kapitala
Trgovački kapital
Osnovne karakteristike proizvodne i tržišne strukture savremene tržišne privrede
Treća godina:
Ekonomska politika
Razvoj trgovine i ostalih sektora privrede
Osnovne karakteristike razvoja saobraćaja
Poljoprivreda – osnovne karakteristike njenog razvoja
Razvoj pojedinih privrednih sektora Srbije +Prezentacija (teška industrija)
Pojam, vrste i funkcije investicija
Soulfood Srbija (video)SOULFOOD
Četvrta godina:
Državne mere za podsticanje izvoza
Platni bilans
Evropska unija
KAKO SE PROIZVODE AUTOMOBILI (VIDEO)
KAKO SE PROIZVODI ČOKOLADA (VIDEO)