UČENJE NIJE BAUK

Svedoci smo stalnih promena u društvu: globalizacija, eksplozija znanja, informaciono društvo, i još mnogo modernih promena, koje zahtevaju permanentno učenje i usavršavanje, kako bi se išlo u korak sa promenama u društvu. Prema tome potrebno je što lakše i brže usvajanje novih znanja. Zbog toga veoma je porastao značaj samog učenja, i u njega treba da se ulaže mnogo više nego ranije.

Strategija učenja
Strategija predstavlja način na koji upravljamo učenjem, a bazira se na poznavanju samog sebe, sopstvenih znanja, umeća, mogućnosti, ličnih osobina i sposobnosti, predznanja, kao i vrednosti novostečenog znanja. Strategije koje je dobro da iskoristite u procesu učenja, su:

  • Razvijte naviku aktivnog učenja;
  • Koristite sve sposobnosti u učenju;
  • Sažimajte gradivo pisanjem;
  • Organizujte i sistematizujte informacije kroz izradu koncepata;
  • Upotrebljavajte tehnologiju;
  • Pripremite ispitna pitanja;

Efikasno učenje
Pre nego što počnemo da učimo određenu oblast, potrebno je da preispitamo sebe i fokusiramo na to koliko smo zainteresovani za učenje, koliko ćemo mu se posvetiti, da li su dobre okolnosti za uspeh, kakav nam je plan učenja, ukoliko ga uopšte i imamo, potom je potrebno da razmotrimo temu učenja, naslov, ključne reči, određena znanja koja već posedujemo o toj temi, potom analiziramo proces učenja, koliko razumemo, kojim tempom učimo, a kojim bismo trebali, da li je potrebno da se posavetujemo sa nekim, i na kraju rezimiramo proces učenja, šta smo dobro uradili, šta ne, šta bismo promenili, da li smo poštovali plan, da li smo uspeli. Veoma je bitno da sve vreme dok učimo verujemo u sopstveni uspeh, budemo uporni, istrajni, ulažemo snagu i energiju, idemo korak po korak, razumemo gradivo koje učimo, i povezujemo ga sa prethodnim gradivom,  budemo odlučni u celom procesu, budemo motivisani, idemo od opšteg ka pojedinačnom, učimo ključne informacije, ponavljamo dok nam ne bude jasno, uvidimo prioritete, budemo dosledni, vizualizujemo gradivo, testiramo znanje i na kraju ga proveravamo i analiziramo.